logo
Nákupní košík

Naše služby
JARNÍ MEGAVÝPRODEJ 25% - 75% UŽ JENOM:

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informační povinnost při poskytnutí osobních údajů a zpracování cookies.

 

Společnost SUWISPORT s.r.o., se sídlem Stará Vajnorská 11, Bratislava 831 04, IČO: 36 839 817, zapsaná v: Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 60496/B, zastoupená: Róbert Rehák – jednatel, kontaktní údaje: tel. č.: +421 903 691 202, e-mail: robert77@suwisport.com, (dále také jako „provozovatel“) v souvislosti se splněním informačních povinností dle čl. 13 -Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a § 19 zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále také jako „zákon o OOÚ“) poskytuje dotčené osobě následující informace.

 

Dotčená osoba je ve smyslu § 19 odst. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinna poskytnout osobní údaje pro níže uvedený účel, v opačném případě není možné uzavřít smlouvu, o kterou dotčená osoba projevila zájem.

 

1. Identifikační údaje a kontaktní údaje provozovatele:

 

Provozovatel:

 

Obchodní jméno: SUWISPORT s.r.o.

Adresa: Stará Vajnorská 11, Bratislava 831 04

IČO: 36 839 817

Zapsaná: Obchodní rejstřík Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro., vložka č.: 60496/B

Zastoupen: Róbert Rehák – jednatel

Michal Staštík – jednatel

Kontaktní údaje: tel. č.: +421 903 691 202

E-mail: robert77@suwisport.com

 

 

2. Účel zpracování osobních údajů, pro který jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování osobních údajů:

 

Účel: uzavření smlouvy a předsmluvní vztahy.

 

Právní základ:

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení a § 13 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů: zpracování osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby,

 

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení a § 13 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně osobních údajů: zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu – provozovatel je ve smyslu zvláštních předpisů povinen poskytnout osobní údaje dotčené osoby státním institucím.

 

Provozovatel tímto sděluje dotčené osobě, že bude v procesu uzavření smlouvy zpracovávat osobní údaje bez souhlasu dotčené osoby, jelikož zpracování osobních údajů bude prováděno provozovatelem v rámci předsmluvních vztahů a zpracování osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy a provozovatel je také ve smyslu zvláštních předpisů povinen poskytnout osobní údaje dotčené osoby státním institucím.

 

Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje bude zpracovávat v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje zákonu o OOÚ a Nařízení.

 

3. Identifikace příjemce nebo kategorie příjemce, pokud existuje

 

Příjemci, resp. kategorie příjemců, kteří zpracovávají osobní údaje jsou:

externí účetní, pronajímatel webové stránky, přepravní společnosti, státní instituce za účelem plnění povinností provozovatele:

 daňový úřad, orgán státní správy a veřejné moci k výkonu kontroly a dozoru (např. Slovenská obchodní inspekce, Úřad na ochranu osobních údajů), exekutor, advokát, soud, orgán činný v trestním řízení atp.

 

4. Doba uchovávání osobních údajů

 

Doba uchovávání osobních údajů: doba určitá – doba určená zákony na uplatňování práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy (např. podle § 599 odst. 1 občanského zákoníku může kupující uplatnit svá práva z odpovědnosti za vady u soudu ve lhůtě do 24 měsíců od převzetí zboží - uchovávání osobních údajů je tedy potřebné pro identifikaci smluvní strany), popřípadě až pokud není možné uplatnit práva a povinnosti v promlčecí lhůtě stanovené zákonem; delší zpracování osobních údajů je možné pouze výlučně pro účely archivace, pro vědecký účel, pro účely historického výzkumu nebo pro statistický účel na základě zvláštního předpisu.

5. Práva dotčené osoby

 Dotčená osoba má právo:

  • požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby

Jako dotčená osoba máte právo na poskytnutí seznamu osobních údajů, které od Vás máme k dispozici, jakož i informace o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme.

  • k opravě osobních údajů

Přijali jsme opatření, abychom uchovávali Vaše přesné, úplné a aktuální osobní údaje. Pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje, které uchováváme nejsou přesné, úplné a aktuální, prosím informujte nás o tom.

  • pro vymazání osobních údajů

Jako dotčená osoba nás můžete požádat io vymazání Vašich osobních údajů, jsou-li k tomu splněny zákonem uvedené důvody, pokud již účel zpracování skončil.

  • k omezení zpracovávání osobních údajů

Jako dotčená osoba nás můžete při splnění zákonných podmínek požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje za situace, pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje, které uchováváme jsou nepřesné a pod.

  • námitek ke zpracování osobních údajů

Jako dotčená osoba máte právo namítat na zpracování Vašich údajů, v případě, že jste nabyli přesvědčení, že ke zpracování osobních údajů nemáme právní důvod; např. pokud naše oprávněné zájmy pro zpracování osobních údajů nepřevažují nad právy nebo zájmy dotčené osoby.

  • na přenosnost osobních údajů

Jako dotčená osoba máte za určitých okolností právo požádat nás o předání osobních údajů, které jste nám poskytli. Toto právo na přenosnost se však týká pouze těch osobních údajů, které jsme nám poskytli na základě Vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy, ve které jste jednou ze smluvních stran.

 

  • podat návrh na zahájení řízení, resp. stížnost na dozorový orgán

 

Jako dotčená osoba máte právo podat návrh, resp. stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421/2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

 

Dotčená osoba může požadovat uplatnění výše uvedených práv kdykoli, a to prostřednictvím tel. č.: +421 903 691 202 nebo e-mailu: robert77@suwisport.com, nebo písemně na poštovní adrese sídla provozovatele. Provozovatel vyřídí žádost dotčené osoby v souvislosti s výše uvedenými právy v zákonných lhůtách.

 

Zpracování souborů cookies

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné Nařízení o ochraně údajů") a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů") zpracováváme cookies následovně:

Kdo cookies zpracovává.

 

Vaše cookies budeme zpracovávat ve společnosti SUWISPORT s.r.o., se sídlem Stará Vajnorská 11, Bratislava 831 04, IČO: 36 839 817, zapsané v: Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 60496/B, Rehák - jednatel, Michal Staštík - jednatel, kontaktní údaje: Tel. č.: +421 903 691 202, e-mail: robert77@suwisport.com

Naše internetová stránka www.suwisport.sk a její podstránky používají technologii cookies. Cookie představuje krátký text (alfanumerický řetězec), který je uložen na koncovém zařízení návštěvníka naší internetové stránky. Cookies využíváme zejména z provozních důvodů, jsou potřebné k „vstupu uživatele.“ Tyto jsou charakterizovány číslem návštěvy (tzv. Session ID). Využívají se při vyplňování on-line formulářů, když jsou umístěny na více internetových stránkách nebo v případě „nákupních košíků". Cookies také využíváme z důvodu identifikace uživatele po jeho přihlášení. Jedná se o tzv. autentifikační cookies. Tyto cookies jsou potřebné k tomu, abyste se jako náš návštěvník nemusel přihlašovat pro každou podstránku samostatně.Kromě našich vlastních využíváme i tzv. cookies třetích subjektů, a to konkrétně pro službu Google Analytics.Jde o využití statistického nástroje, jehož prostřednictvím měříme návštěvnost naší internetové stránky.Pokud jako uživatel nebo návštěvník našich stránek nesouhlasíte s touto politikou využívání technologie cookies, můžete kdykoli svobodně vymazat soubory cookies související s touto stránkou ze svého počítače.

Také můžete zakázat ukládání souborů cookies pro tyto stránky přímo v nastaveních svého prohlížeče nebo přistupovat na tyto stránky v režimu prohlížeče, který nepovolí ukládání cookies.

Používání cookies

Používáním stránek vyjadřujete souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením Vašeho internetového prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky, v prohlížeči máte povoleno přijímání souborů cookies, neprovedete změnu nastavení Vašeho internetového prohlížeče a pokračujete v návštěvě našich webových stránek, ato považujeme za přijetí našich podmínek používání souborů cookies.

Proč používáme cookies?

Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit je Vašim zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah, a také k vytváření zajímavých nabídek pro Vás.

Jak lze změnit nastavení cookies?

Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické akceptování cookies. Toto nastavení můžete změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do Vašeho zařízení. Instrukce pro změnu cookies naleznete ve volbě „nápověda" každého prohlížeče. Pokud používáte různá zařízení pro přístup ke stránkám (např. počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit Vašim preferencím cookies.


Proč si ponechat nastavení cookies?

 Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na Vašem rozhodnutí. V případě změny jejich nastavení však může mít naše web stránka www.suwisport.sk omezenou funkčnost a snížený uživatelský komfort.

Jak dlouho zpracováváme Vaše cookies?

Dočasné cookies (session cookies) zpracováváme až do doby, než vypnete internetový prohlížeč, resp. záložku v prohlížeči. Trvalé cookies (persistent cookies) zůstávají ve Vašem prohlížeči uložené tak dlouho, dokud neuplyne jejich životnost nebo je manuálně neodstraníte.

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Dostupnost
Cena s DPH
 
Vynulovat filtr
X


SKI DEPOT

Poškodila se Vám výstroj kvůli nedostatečnému ošetření po použití? Máme pro Vás řešení, které Vám ušetří spoustu peněz a problémů.
ZOBRAZIT VÍCE

POJIŠTĚNÍ

Využijte úrazové pojištění na hory a pojistěte sebe i svou výstroj! Naše firma nabízí komplexní pojištění, se kterým si lyžování užijete bez starostí.
ZOBRAZIT VÍCE

SERVIS

Neodmyslitelnou součástí lyží a snowboardů je jejich servis. Často je zanedbaný a končí to zkaženým požitkem z lyžování. Servisu je třeba věnovat dostatečnou pozornost.
ZOBRAZIT VÍCE

BAZAR

U nás v prodejně Vám kromě špičkového nového zboží nabízíme také široký výběr kvalitní použité lyžařské výstroje pro každého. Součást ojetého zboží je i kompletní servis.
ZOBRAZIT VÍCE

© Všechna práva vyhrazena - www.suwisport.cz
Tvorba eshopu

Všechna práva vyhrazena - www.suwisport.cz
Tvorba eshopů a SEO optimalizace od GRANDIOSOFT
© Copyright
Nastavení souborů cookies
Pro fungování naší webové stránky používáme nezbytné cookies (essential cookies) umožňující realizovat základní funkcionality webové stránky. Tyto cookies můžete zakázat změnou nastavení Vašeho internetového prohlížeče, což však může ovlivnit fungování webové stránky. Rádi bychom také využívali dobrovolných cookies (non-essential), které nám pomohou zlepšit fungování naší webové stránky. Pro jejich povolení prosím odklikněte souhlas.
Ochrana osobních údajů  |  Informace o cookies
Souhlasím Přizpůsobit Odmítnout
<Zpět
Podrobné nastavení cookies
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí stránky a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Svůj souhlas pro každou kategorii můžete kdykoli změnit.
<Nezbytné cookies
 
Technické soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování naší webové stránky. Ty se využívají zejména k uchovávání Vašich produktů v košíku, zobrazování oblíbených výrobků, nastavení Vašich preferencí a nákupního procesu. Pro využívání technických cookies nepožadujeme Váš souhlas, ale zpracováváme je na základě našeho oprávněného zájmu. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval nebo Vás upozorňoval na takové soubory. V takovém případě však nemusí některé části naší webové stránky správně fungovat.
<Analytické cookies
 
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu a počet návštěv naší webové stránky.
<Marketingové cookies
 
Marketingové cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi pro přizpůsobení zobrazovaných reklam tak, aby pro vás byly co nejzajímavější.
Povolit všechny Povolit zvolené Odmítnout
Uložit Odmítnout