logo
Nákupní košík

Naše služby
LIKVIDACE SKLADU SLEVY 12% - 66% PLATÍ UŽ JENOM:

Obchodní podmínky

Část I.

Obchodní podmínky pro osoby, které jsou spotřebiteli.

1.    Všeobecná ustanovení

1.1    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je SUWISPORT s.r.o., IČO: 36 839 817, sídlo: Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, zápis: Obchodní rejstřík Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo: 60496/B (dále jen „prodávající") a kupujícím – spotřebitelem (také jako „zákazník“), jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího (respektive koupě a prodej zboží na základě zvláštního požadavku kupujícího, který se na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího nenachází).

Kontaktní údaje prodávajícího:

E - mail: luciarehak@gmail.com
Telefon: +421 / 2 / 4333 0054
IČ DPH: SK 2022453235
DIČ: 2022453235
Korespondenční adresa: Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava
Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
Banka: CITFIN a.s. Praha
Č. účtu: 1026165/2060
IBAN: CZ32 2060 0000 0000 0102 6165
BIC (SWIFT): CITFCZPPXXX

Orgán dozoru:
Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru:
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

1.2 Kupujícím se ve smyslu této části obchodních podmínek rozumí spotřebitel.

1.3 Spotřebitelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

1.4 Kupující jako spotřebitel, při zadávání objednávky uvede své jméno, příjmení, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailový kontakt.

1.5 Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před všeobecnými obchodními podmínkami.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1 Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího (dále jen „objednávka“). V případě, že prodávající a spotřebitel uzavřou kupní smlouvu prostřednictvím webové stránky https://www.suwisport.sk, prodávající je povinen dodržet všechny povinnosti, které stanoví zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží"). Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny v CZK včetně DPH.Podmínkou uzavření kupní smlouvy je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných při realizaci objednávky.

 

2.2Závazné akceptování návrhu provede prodávající nejpozději následující pracovní den po provedení objednávky.Závazné akceptování bude provedeno prostřednictvím elektronické pošty o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako „potvrzení objednávky.“ V případě zjištění vyšší ceny má prodávající povinnost vyžádat od zákazníka souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku před potvrzením objednávky. Až udělením souhlasu zákazníka se změnou ceny a následným potvrzením (akceptováním) objednávky ze strany prodávajícího, se smluvní vztah považuje za uzavřený. Automaticky prováděné Oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího, které kupující obdrží na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky; toto oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o obdržení jeho objednávky. Na e-mailovou adresu kupujícího mu budou v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně jeho objednávky.

2.3 Závazné akceptování objednávky obsahuje zejména údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), případně jiné údaje.

2.4 Podle zákona 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty nelze od 01.01.2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Údaje v daňovém dokladu (faktuře) lze měnit pouze v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

3.  Práva a povinnosti prodávajícího

3.1    Prodávající je povinen:

a) dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo odbavit na přepravu způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,

b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy SR,

c) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody ve slovenském jazyce, daňový doklad, digitální obsah/licenci, je-li předmětem prodeje).

3.2 Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3 Prodávající má před závazným akceptováním objednávky právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován e-mailem.

3.4 Prodávající si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží při osobním odběru zboží, a to v případech, kdy je dodávka zboží kupujícím placena předem kartou, prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury se splatností.

4.    Práva a povinnosti kupujícího

4.1    Kupující je povinen:

a)    převzít zakoupené nebo objednané zboží,

b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,

c) nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,

d) potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.2 Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

5. Dodací a platební podmínky.

5.1 Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

5.2 Objednané zboží lze dodat na adresu uvedenou a potvrzenou v objednávce kupujícího. Zboží doručujeme prostřednictvím přepravních společností DPD, UPC nebo prostřednictvím pošty na kupujícím zvolenou adresu. Objednávky jsou vyřizovány v co nejkratším možném čase, maximální dodací lhůta je 30 dní od potvrzení objednávky, v případě delší lhůty o tom prodávající kupujícího bude neprodleně informovat. Nesplní-li prodávající svůj závazek dodat věc ve sjednané lhůtě, kupující jej vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečně přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.3 Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícímu. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy zboží nepřevezme do 7 pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, závazné akceptaci, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Po uplynutí 7 pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady opětovného doručení zboží.

5.4 Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

 

 

5.5Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, nedohodnou-li se smluvní strany v kupní smlouvě jinak.

5.6 V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat zápis o doručení a předání zboží. Bude-li třeba dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a skladné.

5.7 Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal, bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím, má tento možnost ihned při převzetí zboží odmítnout zboží převzít. O poškození zboží je povinen dopravce vyhotovit tzn. škodní zápis za přítomnosti a na žádost kupujícího. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodné události s dopravcem poskytnout odstranění nedostatku zboží, slevu na zboží a v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží. Pozdější reklamace tohoto typu bude třeba prokázat. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prostřednictvím e-mailu na adresu luciarehak@gmail.com, sepsat s dopravcem škodní zápis a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou na adresu prodávajícího. V opačném případě reklamaci takového druhu zboží bude možné uznat jen, pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí.

5.8 Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve smyslu bodu 10.8. těchto všeobecných obchodních podmínek.

5.9 V každé zásilce je přiložena faktura - daňový doklad, která zároveň slouží jako dodací a záruční list, pokud není k objednanému zboží doložen zvláštní záruční list výrobce. Při osobním odběru je daňový doklad kupujícímu vydán ihned.

5.10 Způsoby plateb: platba předem bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, online platba platební kartou prostřednictvím platební brány Trustpay, Paypal, platba na dobírku u přepravce (v hotovosti nebo platební kartou), platba v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru.

5.11 Prodávající je plátcem DPH. Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.

 

6. Kupní cena

6.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a/nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena“) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, online platbou platební kartou prostřednictvím platební brány Trustpay, Paypal, platbou na dobírku (v hotovosti nebo platební kartou) nebo platbou v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru.Všechny ceny uvedené na internetové stránce prodávajícího jsou konečné.V ceně zboží není zahrnuta cena dopravy a balného.Případné náklady na dopravu a balné budou zaúčtovány na konci objednávky.Za zboží platí kupující cenu, jaká je uvedena na internetové stránce prodávajícího v době provedení objednávky.Individuální slevy pro kupujícího jsou předmětem zvláštní dohody.

6.2 V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.3 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.4 V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny jen v souladu s platnými právními předpisy SR.

6.5 Všechny akce jsou platné do vyprodání zásob, pokud u konkrétního produktu není uvedeno jinak.

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1 Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. Zboží se považuje za dodané převzetím zboží při osobním odběru nebo okamžikem jeho odběru dopravní společností.

7.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

 

8. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.1 Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího dle platného reklamačního řádu.

8.2 Na vyřizování reklamací se vztahuje tento Reklamační řád.

8.3 Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

8.4 Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně sjednány jiné záruční podmínky.

8.5 Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

8.6 Kupující je oprávněn provést prohlídku zboží při převzetí zboží.

8.7 Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího a prokázání, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího a je v záruční době (například dokladem o zaplacení, záručním listem, atp.).

8.8 Reklamace vyřizuje prodávající písemně nebo elektronicky. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tak, že doručí zboží včetně příslušenství na adresu Suwisport s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava a vyplní formulář pro uplatnění reklamace a tento doručí poštou spolu s reklamovaným zbožím nebo formulář pro uplatnění reklamace doručí elektronicky.Při uplatnění reklamace je kupující povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího a je v záruční době (například dokladem o zaplacení, záručním listem, atd.).Podobu formuláře určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží.Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající doporučuje kupujícímu reklamované zboží pojistit. Reklamační řízení zboží, které lze objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

a) doručení vyplněného formuláře k uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,

b) doručení reklamovaného zboží včetně příslušenství od kupujícího prodávajícímu,

c) doručení přístupových kódů, hesel a pod., a to ke zboží od kupujícího prodávajícímu, pokud je kupující obdržel.

Reklamační řízení zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu a které je pevně zabudováno začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

a) doručení vyplněného formuláře k uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,

b) provedení obhlídky reklamovaného zboží třetí osobou určenou prodávajícím, která o obhlídce vydá kupujícímu písemné potvrzení,

c) doručení přístupových kódů, hesel a pod., a to ke zboží od kupujícího prodávajícímu, pokud je kupující obdržel.

Reklamační formulář lze stáhnout zde (kliknutím sem se Vám zobrazí reklamační formulář). Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutno doručit na adresu Suwisport s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, pokud prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. dopravit zboží přímo určené osobě). V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na prodávajícího na číslo +421 / 903 / 691 202, případně na e-mail luciarehak@gmail.com

8.9 Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli své provozovně, ve které je přijetí reklamace možné, tedy ve svém sídle nebo u určené osoby v souladu s ust. § 18 odst. 2 zákona.

8.10 V místě určeném podle bodu 8.8 těchto obchodních podmínek k přijímání reklamací, je prodávající povinen zajistit přítomnost osoby pověřené vyřizovat reklamace v souladu s § 18 odst. 3 zákona.

8.11 Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

8.12 Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží, ve vhodné formě zvolené prodávajícím, a to ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve které je povinen přesně označit vady zboží v souladu s § 18 odst. 5 zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, která mu vyplývají z § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.13 Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku uplatňuje, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle ust. § 2 písm. m) zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma smluvními stranami (e-mailem a doporučeným dopisem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen „odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vyřídila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Pokud kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu;během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

8.14 Záruka se nevztahuje na vady, o kterých byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn prodávajícím nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

 8.15 Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

8.16 Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká:

a) neprokáže-li kupující, že vadné zboží koupil u prodávajícího,

b) neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,

c) uplynutím záruční doby zboží,

d) mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,

e) používáním nebo skladováním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,

f) neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,

g) poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v SK,

h) poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,

i) poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,

j) neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou, či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,

k) zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby či použitím nesprávného nářadí.

8.17 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) předáním opraveného zboží,

b) výměnou zboží,

c) vrácením kupní ceny zboží,

d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,

f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.18 Prodávající je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace ao vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby nebo prostřednictvím e-mailu.

8.19 Záruční doba je 24 měsíců (pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba) a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Je-li na zboží, na jeho obalu nebo návodu uvedena v souladu s dalšími právními předpisy lhůta pro použití zboží, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Vada zboží a nároky vyplývající z vady zboží musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.

8.20 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.21 V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.22 Všechny záruční opravy jsou v případě, že do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na uplatnění záruky podle bodu 8.16. těchto všeobecných obchodních podmínek bezplatné.

8.23 Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.13. těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:

a) prodávající zajistí odstranění vady nebo,

b) prodávající vadné zboží vymění.

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.13. těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

a) výměnou zboží za zboží jiné, funkční, stejných nebo lepších technických parametrů nebo,

b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.

8.24 Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři k uplatnění reklamace.

8.25 Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

8.26 Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

8.27 Pro účely reklamace se za dobu, po kterou po uzavření kupní smlouvy nemůže kupující pro vady zboží řádně toto zboží užívat, považuje doba, která tvoří celkem více než 180 dní.

8.28 V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale vada výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

9. Osobní údaje a jejich ochrana

9.1 Prodávající přijal přiměřená technická, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů, přičemž vzal v úvahu zejména použitelné technické prostředky, důvěrnost a důležitost zpracovávaných osobních údajů, jakož i rozsah možných rizik, která jsou způsobilá narušit bezpečnost nebo funkčnost jeho informačních systémů ve smyslu zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu těchto pravidel (kliknutím sem se Vám zobrazí Ochrana osobních údajů).

10. Odstoupení od kupní smlouvy, nemožnost odstoupení od kupní smlouvy

10.1 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo jestliže ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží sjednané v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to iv případě, jestli kupujícínepřevzal zboží do 7 pracovních dnů ode dne, kdy byl kupující povinen toto zboží převzít.

10.2 Kupujícímu vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu za podmínek upravených zákonem o ochraně spotřebitele při prodeji zboží a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v rámci této lhůty zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Zboží se považuje za převzaté kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud se:

a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední, nebo pokud se,

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu nebo pokud se,

c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

10.3 Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle § 3 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží.

10.4 Kupující může u prodávajícího uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy zaslaného na adresu Suwisport s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava. Formulář na odstoupení zde (kliknutím sem se Vám zobrazí formulář pro odstoupení od smlouvy).

10.5 Odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy dle předchozího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat údaje v něm požadované, a to zejména přesnou specifikaci zboží, datum objednání, jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů, adresa spotřebitele/spotřebitelů, podpis spotřebitele/spotřebitelů, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu, datum. Kupující je odstoupením od kupní smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o koupi a pod., a to zasláním nebo přivezením na adresu prodávajícího Suwisport s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava. Zboží smí být použito pouze v takovém rozsahu, v jakém zboží může spotřebitel vyzkoušet v kamenném obchodě a zboží nesmí být poškozeno. Doporučujeme zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá.

10.6   Odstoupí-li kupující od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.

10.7 Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

10.8 Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky. Namísto vrácení platby si může kupující dle dohody s prodávajícím vybrat jiné zboží.

10.9 Prodávající není povinen vrátit kupujícímu všechny platby dle bodu 10.8. těchto všeobecných obchodních podmínek před tím, než mu je zboží od kupujícího doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpětprodávajícímu. Platba za zakoupené zboží bude tedy prodávajícím uhrazena kupujícímu až po doručení vráceného zboží zpět na adresu uvedenou v bodě 10.4. těchtovšeobecných obchodních podmínek nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

10.10 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy ve smyslu bodu 10.2. těchto všeobecných obchodních podmínek a doručí prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozeno nebo je neúplné nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, a to ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu, resp. prodávající má právo požadovat od spotřebitele proplacení snížení hodnoty zboží.

10.11 Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zpět nebo předat prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení (pokud slouží jako záruční list) a pod.

10.12 Při odstoupení od smlouvy, kupující nese přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícímu k převzetí zboží. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze přiměřeně vypočítat předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 5 EUR do 99 EUR.

10.13 V případě, že kupující nesplní některou z povinností uvedených v bodech 10.4. a 10.5. těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby dle bodu 10.8. těchto všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

10.14 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, a to z důvodu:

a) poskytnutí služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,

b) prodeje zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během plynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) prodeje zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,

d) prodeje zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

e) prodeje zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

f) prodeje zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,

g) prodeje alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání lze uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,

h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

i) prodeje zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukoobrazovýchzáznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

k) poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení, přepravazboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby ve sjednané době nebo ve sjednané lhůtě,

l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, jestliže jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

10.15 Při vystavení dobropisu může být od kupujícího vyžadován k nahlédnutí platný občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího a prokázání se. Předložením občanského průkazu k nahlédnutí kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zák. č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů uvedených na občanském průkazu, a to po dobu nahlédnutí na něj.

10.16 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že není možné z technických důvodů zboží dodat v požadované lhůtě, zboží se již nedodává nebo nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila cena ze strany dodavatele (výrobce) zboží. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající ihned kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující zaplatil zálohu, bude mu převedena zpět na účet nebo adresu do 14 pracovních dnů. V případě storna objednávky kontaktujte prodejce: e-mail: luciarehak@gmail.com, tel: +421 / 903 / 691 202.

11. Alternativní řešení sporů

11.1 Kupující - spotřebitel je oprávněn obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu v případě, že nebyl spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.Pokud prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má kupující - spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu - alternativním řešení sporů. Subjekty alternativního řešení sporů jsou orgány a oprávněné právnické osoby ve smyslu § 3 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů, a to například - Slovenská obchodní inspekce, přičemž kupující - spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí. E-mailový kontakt na prodávajícího: luciarehak2@gmail.com. Kupující – spotřebitel při podání návrhu postupuje ve smyslu § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Pomocí alternativního řešení sporů lze urovnat spor mezi kupujícím - spotřebitelem a prodávajícím, vyplývající ze spotřebitelské smlouvy, resp. související se spotřebitelskou smlouvou. Hodnota sporu, který se urovnává alternativním řešením sporů, musí přesahovat částku 20,- EUR. Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat od kupujícího - spotřebitele poplatek za zahájení alternativního řešení sporu nejvýše částku pět eur včetně daně z přidané hodnoty, a to nejdříve současně se zasláním oznámení o zahájení alternativního řešení sporu.

11.2 Kupující - spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen jako „RSO“) k řešení svých sporů, v jazyce, který si zvolí. Kupující - spotřebitel může k alternativnímu řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující - spotřebitel při předkládání podání na platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující - spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Prodávající se kupujícímu zavazuje, že cena za zboží v době jeho objednávky se nezmění, za odeslání zboží v rámci dohodnuté dodací doby. Prodávající neodpovídá kupujícímu za opožděnou dodávku zboží zaviněnou udáním nesprávné adresy kupujícího.

12.2 V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

12.3 V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu (včetně dne doručení) podle bodu 5.7. těchto všeobecných obchodních podmínek do dne vrácení zboží prodávajícímu, resp. předáním zboží kurýrovi za účelem jeho přepravy prodávajícímu.

12.4 Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek.

12.5 Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ao změně a doplnění zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů.

Část II.

Obchodní podmínky pro osoby, které nejsou spotřebiteli

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je SUWISPORT s.r.o., IČO: 36 839 817, sídlo: Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava: Obchodní rejstřík Okresníhosoudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo: 60496/B(dále jen „prodávající“) a kupující – osoba, která není spotřebitelem, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího (resp. koupě a prodej zboží na základě zvláštního požadavku kupujícího, který se na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího nenachází).

Kontaktní údaje prodávajícího:

E-mail: luciarehak@gmail.com

Telefon: +421 / 2 / 4333 0054

IČ DPH : SK 2022453235

DIČ: 2022453235

Korespondenční adresa: Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

Banka: CITFIN a.s. Praha / Číslo účtu: 1026165/2060

IBAN: CZ32 2060 0000 0000 0102 6165

BIC (SWIFT): CITFCZPPXXX

1.2Kupujícím se ve smyslu této části obchodních podmínek rozumí podnikatel resp. osoby, které nejsou spotřebiteli (dále také jako „podnikatel“).

1.3 Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku; osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění; osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů; fyzická osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

1.4 Kupující jako podnikatel, při zadávání objednávky uvede své obchodní jméno, sídlo (místo podnikání), IČO, DIČ, fakturační údaje, telefonní číslo, e-mailový kontakt osoby jednající jménem podnikatele.

1.5 Kupující - podnikatel bere na vědomí, že podmínky záruky jakož i samotný postup při reklamaci upravený v těchto obchodních podmínkáchČást II. mohou být odlišné než v obchodních podmínkách Část I. pro spotřebitele.

1.6 Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentované na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen „kupní smlouva“) a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.

1.7 Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.8 Na právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami ani rámcovou smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se vztahují příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy s podnikatelem

2.1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího s prodávajícím ve formě vyplněného a odeslaného formuláře kupujícím, a tona internetové stránce prodávajícího:https://www.suwisport.sk/ (dále jen „objednávka“). Všechny ceny za zboží a služby a veškeré poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny v Kč včetně DPH. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných při realizaci objednávky.

2.2. Závazné akceptování návrhu provede prodávající nejpozději následující pracovní den po provedení objednávky. Závazné akceptování bude provedeno prostřednictvím elektronické pošty o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako „potvrzení objednávky.“ V případě zjištění vyšší ceny má prodávající povinnost vyžádat od zákazníka souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku před potvrzením objednávky. Teprve udělením souhlasu zákazníka se změnou ceny a následným potvrzením (akceptováním) objednávky ze strany prodávajícího se smluvní vztah považuje za uzavřený. Automaticky prováděné Oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího, které kupující obdrží na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky; toto Oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o obdržení jeho objednávky. Na e-mailovou adresu kupujícího mu budou v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně jeho objednávky.

2.3. Závazné akceptování objednávky obsahuje zejména údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), popřípadě jiné údaje.

2.4. Podle zákona č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty nelze od 1.1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Údaje v daňovém dokladu (faktuře) lze měnit pouze v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen:

a) dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit je nebo zajistit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,

b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy SK,

c) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody ve slovenském jazyce, daňový doklad, digitální obsah/licenci, je-li předmětem prodeje).

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3. Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován e-mailem.

3.4. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží při osobním odběru zboží, a to v případech, kdy je dodávka zboží kupujícím placena předem kartou, prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury se splatností.

4. Práva a povinnosti kupujícího - podnikatele

4.1. Kupující je povinen:

a) převzít zakoupené nebo objednané zboží,

b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,

c) nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,

d) potvrdit v dodacím listě převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

5. Dodací a platební podmínky pro podnikatele

5.1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího, umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

5.2. Objednané zboží lze dodat na adresu uvedenou a potvrzenou v objednávce kupujícího. Zboží doručujeme prostřednictvím přepravních společností DPD, UPS nebo vlastní přepravou na kupujícím zvolenou adresu. Objednávky jsou vyřizovány v co nejkratším možném čase, maximální dodací lhůta je 30 dní od potvrzení objednávky, v případě delší lhůty o tom prodávající kupujícího bude neprodleně informovat. Nesplní-li prodávající svůj závazek dodat věc ve sjednané lhůtě, kupující jej vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.

5.3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícímu. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy zboží nepřevezme do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, závazné akceptaci, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu, a to ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Po uplynutí 7 pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady opětovného doručení zboží.

5.4. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

5.5. Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, nedohodnou-li se smluvní strany v kupní smlouvě jinak.

5.6. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat zápis o doručení a předání zboží. Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné zmocnění. Bude-li třeba dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a skladné.

5.7. Prodávající neodpovídá za opožděné dodání zboží zaviněné doručovací společností, za opožděné dodání zboží z důvodu nesprávně uvedené adresy příjemce kupujícím při vyplnění formuláře při objednávce zboží resp. registraci uživatele, za poškození zásilky doručovací společností, za případné nedodání zboží, ke kterému došlo v důsledku nepředvídatelných překážek, které prodávající nemohl ovlivnit.

5.8. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal, bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží odmítnout zboží převzít a pořídit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodový zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodné události s dopravcem poskytnout odstranění nedostatku zboží, slevu na zboží a v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

5.9. V každé zásilce je přiložena faktura – daňový doklad, která slouží zároveň jako dodací a záruční list pokud není k objednanému zboží doložen zvláštní záruční list výrobce. Při osobním odběru je daňový doklad kupujícímu vydán ihned.

5.10. Způsoby plateb: platba předem bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, online platba platební kartou prostřednictvím platební brány Trustpay, Paypal, platba na dobírku u přepravce (v hotovosti nebo platební kartou), platba v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru.

5.11. Prodávající je plátcem DPH. Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.

 

6. Kupní cena

6.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a/nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena“) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, online platbou platební kartou prostřednictvím platební brány Trustpay, Paypal, platbou na dobírku (v hotovosti nebo platební kartou), nebo platbou v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru. Všechny ceny uvedené na internetové stránce prodávajícího jsou konečné. V ceně zboží není zahrnuta cena dopravy a balného. Případné náklady na dopravu a balné budou zaúčtovány na konci objednávky. Za zboží platí kupující cenu, jaká je uvedena na internetové stránce prodávajícího v době provedení objednávky. Individuální slevy kupujícím jsou předmětem zvláštní dohody.

6.2. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.4. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny jen v souladu s platnými právními předpisy SK.

6.5. Všechny akce jsou platné do vyprodání zásob, pokud u konkrétního produktu není uvedeno jinak.

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. Zboží se považuje za dodané převzetím zboží při osobním odběru nebo okamžikem jeho odběru dopravní společností.

7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo když tak neučiní včas, tak i v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

8. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace) pro podnikatele

8.1. Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího dle platného reklamačního řádu.

8.2. Na vyřizování reklamací se vztahuje tento Reklamační řád.

8.3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

8.4. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně sjednány jiné záruční podmínky.

8.5. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

8.6. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z chyb zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

8.7. Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího, resp. servisnímu středisku spolu se záručním listem, byl-li dodán výrobcem a dokladem o zaplacení.

8.8. Reklamace vyřizuje prodávající písemně nebo elektronicky. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v první řadě přímo v autorizovaném servisním středisku. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. Tehdy si zákazník uplatní reklamaci tak, že doručí zboží včetně příslušenství na adresu Suwisport s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava a vyplní formulář na uplatnění reklamace a tento doručí poštou spolu s reklamovaným zbožím nebo formulář na uplatnění reklamace doručí elektronicky. Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit záruční list (pokud byl vydán) a doklad o zakoupení zboží, resp. zaplacení kupní ceny. Podobu formuláře určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající doporučuje kupujícímu reklamované zboží pojistit. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Reklamační řízení zboží, které lze objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

a) doručení vyplněného formuláře k uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,

b) doručení reklamovaného zboží včetně příslušenství od kupujícího prodávajícímu,

c) doručení přístupových kódů, hesel a pod., a to ke zboží od kupujícího prodávajícímu, pokud je kupující obdržel.

Reklamační formulář lze stáhnout zde (kliknutím sem se Vám zobrazí reklamační formulář). Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutno doručit na adresu Suwisport s.r.o., Stará Vajnorská 11,831 04 Bratislava, pokud prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. dopravit zboží přímo určené osobě). V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na prodávajícího na číslo +421 / 903 / 691 202, případně na e-mail: luciarehak@gmail.com

 

8.9. Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady. Každou vadu zboží posuzuje jeho výrobce, který se vyjádří, zda vadu zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající. Toto vyjádření výrobce je pro ukončení reklamačního řízení směrodatné.

8.10.Na vyřízení reklamace kupujícího, který je podnikatelem se nevztahuje 30 denní lhůta ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele. Lhůta pro vyřízení reklamace pro podnikatele není zákonem upravena, reklamace podnikatelů ve smyslu těchto obchodních podmínek se však naše společnost zavazuje vyřídit ve lhůtě do 60 dnů.

8.11. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

8.12. Prodávající si vyhrazuje právo namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.

 

a) nepředložením záručního listu, příslušenství, dokumentace zboží nebo dokladu o zaplacení v případě, že slouží jako záruční list,

b) neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,

c) uplynutím záruční doby zboží,

d) mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,

e) používáním nebo skladováním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou

vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,

8.13. Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká:

 

a) nepředložením záručního listu, příslušenství, dokumentace zboží nebo dokladu o zaplacení v případě, že slouží jako záruční list,

b) neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,

c) uplynutím záruční doby zboží,

 

d) mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
e) používáním nebo skladováním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou

vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,

f) neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,

g) poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v SK,

h) poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,

i) poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,

j) neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,

k) zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby či použití nesprávného nářadí.

8.14. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) předáním opraveného zboží,

b) výměnou zboží,

c) vrácením kupní ceny zboží,

d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,

f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.15. Záruční doba odpovídá záruční době dle stanovení výrobce, jinak je záruční doba 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Pokud je kupující podnikatel a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost, záruční doba se řídí záručními podmínkami výrobce v souladu s příslušnými podmínkami dle obchodního zákoníku (§ 429 a násl.). U vybraných produktů je výrobcem záruka omezena pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli.

Vada zboží a nároky vyplývající z vady zboží musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.

8.16. Záruční doba uvedená v obchodních podmínkách pro osoby, které jsou spotřebiteli, je v souladu s občanským zákoníkem a nemá vztah k podnikatelům a na tyto všeobecné obchodní podmínky se tedy neuplatňuje.

8.17. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.18. V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží a případné další reklamace se uplatňují na základě původně vystavené faktury a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.19. Všechny záruční opravy jsou v případě, že do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na uplatnění záruky podle bodu 8.13. těchto všeobecných obchodních podmínek bezplatné.

8.20. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto chybu reklamovat.

8.21. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, je prodávající oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

8.22. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, může kupující:

a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné zboží, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,
b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jsou-li vady opravitelné,

c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo,

d) odstoupit od smlouvy.

8.23. Volba mezi nároky uvedenými v bodě 8.22. kupujícímu náleží, jen oznámí-li ji prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Ukáže-li se však, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mu prodávající oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li prodávající vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.24. Neoznámí-li kupující volbu svého nároku ve lhůtě uvedené v bodě 8.23., má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.25. Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží nebo slevu z kupní ceny.

8.26. Dokud kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající povinen dodat chybějící zboží a odstranit právní vady zboží. Ostatní vady je povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží; zvoleným způsobem odstranění vad, však nesmí způsobit kupujícímu vynaložení nepřiměřených nákladů.

8.27. Požaduje-li kupující odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout pro tento účel prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad zboží, kromě nároku na náhradu škody a na smluvní pokutu, ledaže prodávající oznámí kupujícímu, že nesplní své povinnosti v této lhůtě. Tato lhůta musí být určena v souladu s bodem 8.10. obchodních podmínek pro podnikatele.

8.28. Dokud kupující neurčí lhůtu dle bodu 8.27. nebo neuplatní nárok na slevu z kupní ceny, může prodávající oznámit kupujícímu, že vady odstraní v určité lhůtě. Pokud kupující bez zbytečného odkladu poté, co obdržel toto oznámení, nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas, má toto oznámení účinek určení lhůty podle odstavce 8.27.

8.29. Pokud prodávající neodstraní vady zboží ve lhůtě vyplývající z bodu 8.27. nebo 8.28., může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit, upozorní-li prodávajícího na úmysl odstoupit od smlouvy při určení lhůty dle bodu 8.27. nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Zvolený nárok nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.

8.30. Pro účely těchto obchodních podmínek je porušení smlouvy podstatné, jestliže strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za kterých byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy. Při pochybnostech se předpokládá, že porušení smlouvy není podstatné.

8.31. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři pro uplatnění reklamace.

8.32. Oprávnění kupujícího k uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svého práva a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle těchto reklamačních a obchodních podmínek, vyčerpané a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

8.33. V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale chyba výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

8.34. Doklady potřebné k převzetí zboží reklamace na pobočce v případě nákupu podnikatele, plátce DPH:

a) zboží objednané k osobnímu odběru může převzít pouze jednatel společnosti nebo jím zmocněná osoba,

b) pokud zboží přijde převzít zaměstnanec společnosti, je nutné zmocnění jednatele s číslem občanského průkazu u pověřeného zaměstnance,

c) k ověření jednatele nebo jím zmocněné osoby je třeba prokázat se platným občanským průkazem a výpisem z obchodního, resp. živnostenského rejstříku, aby se předcházelo záměně osob při přebírání zboží.

9. Odstoupení od kupní smlouvy podnikatelem

9.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží sjednané v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy iv případě, že kupující nepřevzal zboží do 7 pracovních dnů ode dne, kdy byl kupující povinen toto zboží převzít.

9.2. Kupujícímu, kterým je podnikatel může být nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží bude zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. Prodávající si vyhrazuje právo na neumožnění odstoupení, vzhledem k povaze výrobku a jeho stavu v době vrácení.

9.3. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník (dále jen jako „obchodní zákoník“). Kupující nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu, který je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho kupujícího,

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

10.2. Prodávající se kupujícímu zavazuje, že cena za zboží v době jeho objednávky se nezmění, za odeslání zboží v rámci dohodnuté dodací doby. Prodávající neodpovídá kupujícímu za opožděnou dodávku zboží zaviněnou kurýrní službou (nebo udáním nesprávné adresy kupujícího), za případné nedodání zboží (vinou dodavatele), za poškození zásilky zaviněné kurýrní službou (v takovém případě je nutné uplatňovat reklamaci přímo u pracovníka kurýrní služby).

10.3. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

10.4. V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu (včetně dne doručení)podle bodu 5.8.těchto všeobecných obchodních podmínek do dne vrácení zboží prodávajícímu, resp. předáním zboží kurýrovi za účelem jeho přepravy prodávajícímu.

10.5. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek.

10.6. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

V Bratislavě, dne 1.května 2021.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

SKI DEPOT

Poškodila se Vám výstroj kvůli nedostatečnému ošetření po použití? Máme pro Vás řešení, které Vám ušetří spoustu peněz a problémů.
ZOBRAZIT VÍCE

POJIŠTĚNÍ

Využijte úrazové pojištění na hory a pojistěte sebe i svou výstroj! Naše firma nabízí komplexní pojištění, se kterým si lyžování užijete bez starostí.
ZOBRAZIT VÍCE

SERVIS

Neodmyslitelnou součástí lyží a snowboardů je jejich servis. Často je zanedbaný a končí to zkaženým požitkem z lyžování. Servisu je třeba věnovat dostatečnou pozornost.
ZOBRAZIT VÍCE

BAZAR

U nás v prodejně Vám kromě špičkového nového zboží nabízíme také široký výběr kvalitní použité lyžařské výstroje pro každého. Součást ojetého zboží je i kompletní servis.
ZOBRAZIT VÍCE

© Všechna práva vyhrazena - www.suwisport.cz
Tvorba eshopu

Všechna práva vyhrazena - www.suwisport.cz
Tvorba eshopů a SEO optimalizace od GRANDIOSOFT
© Copyright
Nastavení souborů cookies
Pro fungování naší webové stránky používáme nezbytné cookies (essential cookies) umožňující realizovat základní funkcionality webové stránky. Tyto cookies můžete zakázat změnou nastavení Vašeho internetového prohlížeče, což však může ovlivnit fungování webové stránky. Rádi bychom také využívali dobrovolných cookies (non-essential), které nám pomohou zlepšit fungování naší webové stránky. Pro jejich povolení prosím odklikněte souhlas.
Ochrana osobních údajů  |  Informace o cookies
Souhlasím Přizpůsobit Odmítnout
<Zpět
Podrobné nastavení cookies
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí stránky a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Svůj souhlas pro každou kategorii můžete kdykoli změnit.
<Nezbytné cookies
 
Technické soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování naší webové stránky. Ty se využívají zejména k uchovávání Vašich produktů v košíku, zobrazování oblíbených výrobků, nastavení Vašich preferencí a nákupního procesu. Pro využívání technických cookies nepožadujeme Váš souhlas, ale zpracováváme je na základě našeho oprávněného zájmu. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval nebo Vás upozorňoval na takové soubory. V takovém případě však nemusí některé části naší webové stránky správně fungovat.
<Analytické cookies
 
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu a počet návštěv naší webové stránky.
<Marketingové cookies
 
Marketingové cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi pro přizpůsobení zobrazovaných reklam tak, aby pro vás byly co nejzajímavější.
Povolit všechny Povolit zvolené Odmítnout
Uložit Odmítnout